POG Again

POG歴約20年

指名馬情報:牡馬第9位

牡馬第9位:フラットレー
9/23 美浦・藤澤和厩舎に帰厩

 

馬球1964